Loading...
Extreme Hobby logo small
Menu
Cart

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy EXTREME HOBBY, działający pod adresem: extremehobby.com, prowadzony jest przez Extreme Hobby Polska sp. z o.o., z siedzibą przy: ul. Szkolna 90, 62-002 Suchy Las, działający pod numerem NIP: 7792393590, REGON: 301733801.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zapisywania się do EXTREME HOBBY CLUB, a w szczególności zasady i tryb zawierania umowy o dostarczanie treści cyfrowych.

 3. Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników. Wszyscy Użytkownicy są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed zawarciem umowy.

 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 5. Każdy Użytkownik ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie na stronie internetowej Sklepu extremehobby.com. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.


2. DEFINICJE


Regulamin
- niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady EXTREME HOBBY CLUB

Konsument - przez Konsumenta uważa się następujące osoby:

 • osoba fizyczna dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową - tzw. "Konsument sensu stricto"

oraz

 • osoba fizyczna zawierająca umowę cywilnoprawną za pośrednictwem Sklepu, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - tzw. „Przedsiębiorca na prawach Konsumenta".

Dla celów niniejszego Regulaminu przyjmuje się, że w razie braku rozróżnienia wskazanych dwóch grup podmiotów, Regulamin odnosi się zarówno do Konsumentów sensu stricto, jak też Przedsiębiorców na prawach Konsumenta.

Użytkownik - osoba fizyczna, która wypełniając Formularz dołącza do EH CLUB zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera.

Formularz - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Użytkownik może dołączyć do EH CLUB i zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowych poprzez podanie danych, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz złożenie oświadczenia woli związania się umową o dostarczenie treści cyfrowych.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: extremehobby.com, za pośrednictwem którego klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca - Extreme Hobby Polska sp. z o.o. z siedzibą przy: ul. Szkolna 90, 62-002 Suchy Las, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd REJONOWY w POZNAN - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000918609, NIP: 7792393590, REGON: 301733801 który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i klientem.

EH CLUB – EXTREME HOBBY CLUB.

Ekstremalne Korzyści – korzyści, które otrzymują członkowie EXTREME HOBBY CLUB wymienione na stronie EH CLUB, w tym w szczególności rabat na Towary.


3. ZASADY EXTREME HOBBY CLUB

 1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi dołączenie do EH CLUB i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Newslettera.

 2. W ramach umowy Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi Ekstremalne Korzyści, w tym w szczególności rabat na Towary, wymienione na stronie EH CLUB oraz dostęp do Newslettera.

 3. Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej z tytułu uczestnictwa w
  EH CLUB, natomiast dostarcza Sprzedawcy swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie Newslettera.

 4. Zawarcie umowy wymaga wypełnienia i przesłania Formularza. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do EH CLUB.

 5. Członkostwo w EH CLUB jest powiązane z kontem klienta. W celu skorzystania z Ekstremalnych Korzyści konieczne jest złożenie zamówienia po zalogowaniu się na konto uczestniczące w EH CLUB.

4. WYKONYWANIE UMOWY

 1. Treści zawarte w Newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.

 2. Przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych jest zabronione.

 3. Do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych konieczne jest spełnienie podstawowych wymagań technicznych, takich jak: dostęp do urządzeń umożliwiających korzystanie z Internetu Internetu, dostęp przeglądarki internetowej, adres e-mail.

 4. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, Użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z EH CLUB i otrzymywania Newslettera.

 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową wobec konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca wyraża zgodę na rozwiązywanie sporów w sposób polubowny i rozstrzygania ich na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony sporu.

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zasad umożliwiających dołączenie do EH CLUB i dostęp do Newslettera. Nowe zasady nie będą jednak obowiązywały w stosunku do umów o dostarczanie treści cyfrowych zawartych przed zmianą zasad.

 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu extremehobby.com.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 6. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.